ಅಮ್ಮನ ಕಣ್ಣೀರು

ಅಮ್ಮನ ಕಣ್ಣೀರು

ಗಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪು
ಕುಡಿಯಲೊಲ್ಲದ ತಮ್ಮನ
ಅಕ್ಕ ಸಂತೈಸಿದಳು,
“ಅಮ್ಮನ ಕಣ್ಣೀರು ತುಸು ಹೆಚ್ಚು
ಬಿದ್ದಿರಬೇಕು;
ಹಠ ಮಾಡದೆ ಕುಡಿ”

Leave a Comment

ಇಬ್ಬನಿ ಹಾಯ್ಕು -೨

ಇಬ್ಬನಿ ಹಾಯ್ಕು -೨

ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾವು
ಪೊರೆ ಕಳಚಿದೆ
ನನ್ನ ಮುಖವಾಡ ಕಂಪಿಸಿತು.

*
ಒಡೆದು ಚೂರಾದ
ಕನ್ನಡಿ
ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಾನು ?

*
ಹಗಲಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ
ರಾತ್ರಿ ಚಂದ್ರ
ಇಬ್ಬರನ್ನು ಹೊರುವ ಒಂದೇ ಬಾವಿ.

*
ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆದ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ
ಗರಿ ಬಿಚ್ಚಿತು
ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಹನಿ

*
ಅಂಟಿದ್ದನ್ನು
ಎಷ್ಟೇ ಕೈ ತೊಳೆದರೂ
ಅಮ್ಮನ ಪರಿಮಳ ಉಳಿಯಿತು.

( ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೇರಿತ ಮತ್ತು ಅನುವಾದಿತ )
Leave a Comment

ಇಬ್ಬನಿ · ಇಬ್ಬನಿ ಹಾಯ್ಕು -೧ · ಕಾಡುವ ಹನಿಗಳು

ಇಬ್ಬನಿ ಹಾಯ್ಕು -೧

ಇಂದಿನವರೆಗೂ
ನನಗೆ ತಪ್ಪಿದ ದಾರಿಗಳು
ನಿನ್ನೆಡೆಗಾಗಿತ್ತು

*
ಅನ್ನ ಸುತ್ತಿಟ್ಟ
ಎಲೆ ತೆರೆದಾಗ
ಅಮ್ಮನ ಪರಿಮಳ

*
ಮರಳುಗಾಳಿ
ಆಕಾಶ ನೀಲಿಮೆಯಲ್ಲಿ
ವಿಳಾಸ ಹುಡುಕುತಿದೆ

*
ನೆನಪಿನ
ಬೆರಳಚ್ಚುಗಳೊಂದಿಗೆ
ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಪುರಾತನ ಪಿಯಾನೊ

*
ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾಥ
ಚರಕ
ಗಾಂಧಿ ತಾತನ ನೆನಪು

( ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೇರಿತ ಮತ್ತು ಅನುವಾದಿತ )
ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಹೇಳಿ