ಅಮ್ಮನ ಕಣ್ಣೀರು

ಅಮ್ಮನ ಕಣ್ಣೀರು


ಗಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪು
ಕುಡಿಯಲೊಲ್ಲದ ತಮ್ಮನ
ಅಕ್ಕ ಸಂತೈಸಿದಳು,
“ಅಮ್ಮನ ಕಣ್ಣೀರು ತುಸು ಹೆಚ್ಚು
ಬಿದ್ದಿರಬೇಕು;
ಹಠ ಮಾಡದೆ ಕುಡಿ”

Leave a Comment

16 thoughts on “ಅಮ್ಮನ ಕಣ್ಣೀರು

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s