ಅವನು ಘೋರಿಯಲ್ಲಿ ..!

ಕೆಲವು ಹೂವುಗಳು ಅವಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದವು..
ಕೆಲವು ಅವನ ಮೇಲೆಯೂ..
ಆದರೆ..ಒಂದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ,
ಅವಳು ಮಧುಮಂಚದಲ್ಲಿ,
ಅವನು ಘೋರಿಯಲ್ಲಿ ..!

ಹನಿಗಳು ಮಾತ್ರ..!

ಅವಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಉಳಿದು ಹೋದ
ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮೌನವು ಎರವಲು
ಪಡೆದಾಗ,
ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದದ್ದು
ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ಕೈ ಬಿಟ್ಟ
ಹನಿಗಳು ಮಾತ್ರ..!

ನೀರಾಗಿ ಹರಿಯಲಿ..

ಗೆಳತೀ,
ನೀನಿಲ್ಲದೆ
ಮನದ ಭಾವವೆಲ್ಲ ಮಂಜಾಗಿದೆ..
ಒಮ್ಮೆ ಬಂದು ನಿನ್ನುಸಿರಿನ ಬಿಸಿನೀಡು
ಅದು ಕರಗಿ ನೀರಾಗಿ ಹರಿಯಲಿ..

ತೀರಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರ..

ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಅಲೆಯೆಬ್ಬಿಸುವುದು
ಪ್ರೀತಿಯ ಸಮುದ್ರವೆಂದು ಅವಳು
ಗೊಣಗುಟ್ಟಿದಾಗ ನಾನು
ಭಯಭೀತನಾದೆ..!
ತೀರಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ನೆನೆದು..!

ಕನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ..!


                                   ಕನಸು ಅಂದರೇನು
                                   ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು
                                   ಇಂದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಲು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ
                                   ಮೂಡುವ ಮೊಗ
                                   ನಾಳೆ ನಿನ್ನ ಕನಸು ಎಂದಿದ್ದಳು ಅವಳು
                                   ನಿಜ..!
                                   ಇಂದು ಅವಳು ನನ್ನವಳು!
                                   ಕೇವಲ ಕನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ..!

ನನಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲವೆಂದು..

ಸಾಯಂ ಸಂದ್ಯೆಯ ಏಕಾಂತತೆಯಲ್ಲಿ
ಅವಳು ಕೇಳಿದಳು…
ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಎಂದು..

ಸಲ್ಲದ ಮೌನವ ಮುರಿದು ಮೊಗೆದೆ
ನನ್ನ ಮರಣ ದಿನ ನನಗರಿವಿಲ್ಲವೆಂದು …!

ಕಣ್ಣೀರಾಗಿ ಜನಿಸುವೆ..

ಗೆಳತೀ,
ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಜನ್ಮವಿರುವುದಾದರೆ
ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಾಗಿ ಜನಿಸುವೆ
ಕಾರಣ
ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಣತಿಯಂತೆ
ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ
ಮೃದು ಕೆನ್ನೆಯ ಸವರಿ
ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸಾಯಬಹುದಲ್ಲವೇ ?

ಚಂದ್ರನಂತೆ..

ಪ್ರಿಯೇ
ನೀನು ಬೆಳದಿಂಗಳು ಸೂಸುವ
ಚಂದ್ರನಂತೆ……!
ಚಂದ್ರನು ಬುವಿಯ ಇರುಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾದರೆ
ನೀನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ…!!

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: