ಇಬ್ಬನಿ · ಕಾಡುವ ಹನಿಗಳು

ಇಬ್ಬನಿ

ಕನಸಿನೆಣ್ಣೆ ತುಂಬಿ
ತುಳುಕಿದೆ,
ಬಾಳ ದೀಪ ಬೆಳಗಲಿಲ್ಲ….

ಇರಲಿ ನಿನ್ನ ಮೊಗದಲ್ಲೊಂದು
ಮುಗುಳ್ನಗು,
ನಕಲಿಯಾದರೂ,
ನನ್ನ ಮುಖವಾಡದಂತೆ …

ಆ ಸಮುದ್ರ ತಟ
ಇಂದೂ
ಬಾಯಾರಿಯೇ
ಇತ್ತು 

~
Leave a comment

ನೆನಪಿನ ಹನಿ

ಬಿರಿಯದ ಮೊಗ್ಗು-6

ಕತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕ
ತಂದುಕೊಳ್ಳುವುದ ಧ್ಯಾನವೆಂದರು,
ನಾನು ಮತಿಗೇಡಿ;
ನಿನ್ನಡೆಗಿನ ಪ್ರೀತಿಯ
ಔನ್ಯತ್ಯವೆಂದೆ…

Leave a comment