ಹುಸೇನಿ_ಪದ್ಯಗಳು

ಸಂತ

ನೀರು ಕಾಣದ ನರಪೇತಲ ಶರೀರ,
ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕು ಶತಮಾನಗಳು
ಕಳೆದಿರಬಹುದು,
ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕಿಂತಲೇ
ಮುಂಚೆ ಅವನು ಖಾಲಿ ತೂತು ಜೋಳಿಗೆಯೇರಿಸಿ
ಹೊರಡುತ್ತಾನೆ..
ಜಗತ್ತಿನ ಪಾಲಿಗವನು
ಆಯ್ದು ತಿನ್ನುವ ಕೊಳಕ;
ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ
ಅಪರಿಚಿತ ಸಂತ…

೨)

ಅಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಭೂಕಂಪದ
ಅವಶೇಷದಡಿ ಎಲ್ಲರೂ
ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ;
ಸಂತನೂ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾನೆ,
ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ
ಆರಿಸಿಟ್ಟ ಹಣತೆಯ ಬೆಳಕ ..

~ಹುಸೇನಿ