ಸಬೂಬು…

ಅಂದು ನಾ ನಿನ್ನ ನೆರಳಂತೆ ಎಂದು ನೀ ಉಸುರಿದಾಗ
ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟೆ…
ಆದರೆ ಅದು ಇರುಳ ನೀರವತೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಗಲು
ನೀ ಕೊಟ್ಟ  ಸಬೂಬು ಎಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ….!

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: