ಹಾರಿ ಹೋದ ಹೂವು…

ಮುಂಜಾನೆ ಮಂಜಲಿ,
ಮೋಹಕ ತಂಗಾಳಿಯಲಿ,
ತೇಲಿ ಬಂದ ಅವಳನ್ನ
ನನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ ಅಡಗಿಸಿದ್ದೆ…
ಆದರೆ….
ಮತ್ತೆಂದೋ ಬೀಸಿ ಬಂದ
ಬಿಸಿಲ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ
ಅವಳು ಕಳೆದು ಹೋದಳು….!


Leave comments

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: