ಜ್ಞಾನೋದಯ -3

ಯಾಕೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಈ ತರ್ಕ
ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಾರವಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಆ ಬೀಜ
ಮೊಳಕೆಯೊಡಯಲೇಬೇಕಿತ್ತು. .

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: