ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ..

ಮೌನವೆಂಬ ಸಾಗರದ ಅಂಚಲಿ ನಿಂತು
ನಾನು ಹೇಳದೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರೀತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿತ್ತು
ಹಗಲು ಕನಸಿನ ಬೆನ್ನೇರಿ ಸಾಗುವ ವೇಳೆ
ನೀನು ಕೇಳದೆ ಹೋದದ್ದೂ ಅದೇ…
ಆದರೂ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ..
ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಅರಿಯುವ ಕಾಲಕ್ಕಾಗಿ…

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: