ನೆರಳ ಛಾಯೆ

ನೆರಳ ಛಾಯೆ


ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನೆರಳ
ಛಾಯೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ
ಬಯಸಿದ್ದೆ ನಾನು..

ಆದರೆ ಮತ್ತೆಂದೋ
ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆಯಲ್ಲಿ
ನನ್ನ ನೆರಳು ಕೂಡ
ಕರಗಿ ಹೋದುದು
ತಿಳಿಯದಾದೆನು..

Leave a Comment