ಜೀವನ ದಾರಿಯಲಿ

ಜೀವನ ದಾರಿಯಲಿ..

ಇರುಳು ತುಂಬಿದ ನನ್ನ ಜೀವನ ದಾರಿಯಲಿ
ಮಿಂಚಂತೆ ಬೆಳಕಾಗಿ ನೀ ಬಂದಾಗ
ನಾನೊಂದು ಕ್ಷಣ ಜಗ ಮರೆತೆ…

ಮತ್ತೆ ಕತ್ತಲು ತುಂಬಿದ ರಾತ್ರಿಗೆ ಜೊತೆ ಯಾರು ?
ನಿಶ್ಶಬ್ದತೆಯೂ..ನೀರವತೆಯೂ ಅಲ್ಲದೆ…!!