ಕಣ್ಣೀರಾಗಿ ಜನಿಸುವೆ..

ಕಣ್ಣೀರಾಗಿ ಜನಿಸುವೆ..

ಗೆಳತೀ,
ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಜನ್ಮವಿರುವುದಾದರೆ
ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಾಗಿ ಜನಿಸುವೆ
ಕಾರಣ
ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಣತಿಯಂತೆ
ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ
ಮೃದು ಕೆನ್ನೆಯ ಸವರಿ
ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸಾಯಬಹುದಲ್ಲವೇ ?
ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನೀಡಲು..!

ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನೀಡಲು..!

ಒಂದು ದಿನ ನನ್ನನ್ನರಸುತ್ತಾ ನೀನು ಬರಬಹುದು
ಏಕಾಂಗಿಯಾದ ನನ್ನ ಬಳಿ..!
ಅಂದು ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ ಹೂತಿಟ್ಟ ನನ್ನ ನೆನಪುಗಳು
ಮತ್ತೆ ಪುಟಿದೇಳಬಹುದು .. ಕಣ್ಣೀರಾಗಿ !
ನೀ ತಂದ ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿಯನು ಎದೆಗೊರಗಿಸಿ
ನೆನೆದ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿತ್ತು ನೀ ತಿರುಗಿ ನಡೆಯಲು,
ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿಂದ ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಆ ಒಂದು ಹನಿ ಕಣ್ಣೀರು
ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನನಗೆ
ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನೀಡಲು..!!