ಹೆಣ್ಣು.

ಹೆಣ್ಣು


                                      ಶಪಿಸುತ್ತಾ ನಗುವ..
                                      ನಗುತ್ತಾ ಅಳುವ..
                                      ಮೋಹಿಸುತ್ತಾ ದ್ವೇಷಿಸುವ..
                                      ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾ ವಂಚಿಸುವ..
                                      ದೇವರ ಅತುಲ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ
                                      ಹೆಣ್ಣು…!!