ಹುಸೇನಿ ಪದ್ಯಗಳು - 34 · ಹುಸೇನಿ_ಪದ್ಯಗಳು

ಈ ಕಪ್ಪಿಟ್ಟ ವಿಶಾಲ ಬಾನು.. (ಹುಸೇನಿ ಪದ್ಯಗಳು – 34)

kiss11)
ಈ ಕಪ್ಪಿಟ್ಟ ವಿಶಾಲ ಬಾನು
ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವ ಒಂದೆರಡು ಚುಕ್ಕಿಗಳು,
ನೀನು; ಮತ್ತು ಹುಡುಗ ಬುದ್ದಿಯ ನಾನು;
ರಾತ್ರಿ ಮುಗಿಯದ ಆಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಿನ್ನೇನು?!

2)

ಎಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳು; ಈ ಭೂಮಿ
ಈ ಬಾನು ಮಂಡಲ
ನಿನ್ನ ಕಂಡೊಡನೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ
ಹೃದಯ ಮತ್ತು
ಸುಮ್ಮನೆ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಆನಂದವಷ್ಟೇ ದಿಟ!

kiss2

3)

ಆ ನನ್ನ ತುಂಟ ಹಠ, ಬಿಂಕ-ಬಿನ್ನಾಣ
ಹುಸಿಕೋಪ-ಸಿಡುಕು ಎಲ್ಲ ತೋರಿ ಬಳಿಕ
ಲಜ್ಜೆ ಕಳಚಿ ನೀ ಕೊಟ್ಟ ಮುತ್ತು;
ನಿನ್ನ ನೆನಪನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾ ಕಳೆದ ಈ ಸಂಜೆ
ಮತ್ತು ಹನಿಯದೆ
ಅಕಾಶದಲ್ಲೇ ಉಳಿದ ತುಂಡು ಮೋಡ..

4)
ನನ್ನ ಬೆರಳ ತುದಿಯ ಮಿಂಚು
ನಿನ್ನ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಕಾವು
ಉಸುಕನ್ನು ಹೊದ್ದು ಮಲಗಿದ್ದ ಕಿನಾರೆ
ಅರೆಗತ್ತಲಿನ ಪಿಸುಮಾತುಗಳ ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ
ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅತ್ತಿದ್ದು ಯಾಕೋ… ?

ಹುಸೇನಿ ~

Leave a comment