ಹುಸೇನಿ ಪದ್ಯಗಳು - 26 · ಹುಸೇನಿ_ಪದ್ಯಗಳು

ಹುಸೇನಿ ಪದ್ಯಗಳು – 26

meeting-point

ಅನುಕ್ಷಣ ಧೇನಿಸಿ
ಕೊನೆಗೆ ಕಡಲನ್ನು ಸೇರಿದ
ಆ ನದಿನೀರಿಗಿಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ –
ಇಲ್ಲ.

ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವ ಕಡಲಿನ
– ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ
ನದಿಗಳ ತನ್ನತ್ತಲೇ
ಸೆಳೆವ ಅತಿಮೋಹದ ಹೆಸರೇನು ?

ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತೇನು ಹುಡುಗಿ..?
ನಿನ್ನ ಆ ಅಮಿತ ಆನಂದ
ನನ್ನೊಳಗೆ ಓಜಸ್ಸಾಗಿ ಮೂಡಿದ್ದು..
ನನ್ನ ಇರುಳ ದಾರಿಗೆ ದೀವಟಿಗೆಯಾದದ್ದು..

ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೆ
ಕಾಡುವ ನೆರಳೆಲ್ಲಿ.. ?
ಜನ್ಮಾಂತರದ ಬಂಧವೆಂದಿದ್ದೆ
ಜತೆಯಾಗಿ ನೀನೆಲ್ಲಿ.. ?
ಹಾಂ…
ನೆನಪಾಯಿತೀಗ ನೀನೊಮ್ಮೆ ಉಸುರಿದ್ದು
‘ನಾ ನಿನ್ನ ಛಾಯೆ ‘_ಹುಸೇನಿ

Leave a comment