ಹುಸೇನಿ ಪದ್ಯಗಳು - 25 · ಹುಸೇನಿ_ಪದ್ಯಗಳು

ಹುಸೇನಿ ಪದ್ಯಗಳು – 25

street

೧)
ಪಯಸ್ವಿನಿ ತೀರ ಬಾಯ್ದೆರೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು
ನೀ ಕೊಟ್ಟ ನೋವಿನಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟನ್ನು
ಹರವಿ ಕೊಟ್ಟೆ,
ತೀರದ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ದಿಗಿಲು ಹುಟ್ಟಿಸಿತು.
೨)
ಎತ್ತಣದ ಮಾಮರ, ಎತ್ತಣದ ಕೋಗಿಲೆ
ಎತ್ತಣಿಂದೆತ್ತ ಸಂಭಂದ
ಎಂದು ಬರೆದವರು ದಕ್ಷಿಣದವ,
ಹಾಡಿದ್ದು ಉತ್ತರದವ
ಆಲಿಸ್ತಾ ಇರುವವನು ಪಶ್ಚಿಮದವ.

೩)
ನೀರವ ಕತ್ತಲಿಗೆ ಅಬ್ಬರದ ಬೆಳಕಿನ ಗೀಳು
ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದೆ
ನನ್ನ ಕತ್ತಲ ಕವಿತೆಗಳು ಬೆಳಕಿನ
ಕುಹುಕಕ್ಕಂಜಿ ಒಳಗೆ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿವೆ.

೪)
ಈ ಜಗ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ ಎಂದರು
ನಂಗೆ ಕಳೆದು ಹೋಗುವ ಭಯ
ನಾಳೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಹುಡುಕಾಟ
ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು.

_ಹುಸೇನಿ