ನೆನಪಿನ ಹನಿ · ಹಾರಿ ಹೋದ ಹೂವು...

ಹಾರಿ ಹೋದ ಹೂವು…

ಮುಂಜಾನೆ ಮಂಜಲಿ,
ಮೋಹಕ ತಂಗಾಳಿಯಲಿ,
ತೇಲಿ ಬಂದ ಅವಳನ್ನ
ನನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ ಅಡಗಿಸಿದ್ದೆ…
ಆದರೆ….
ಮತ್ತೆಂದೋ ಬೀಸಿ ಬಂದ
ಬಿಸಿಲ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ
ಅವಳು ಕಳೆದು ಹೋದಳು….!


Leave comments