ವಿಧಿ..!!

ವಿಧಿ..!!

ವಿಧಿ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಬಹುದು,
ನಿನ್ನ ನೆನಪನ್ನು ಮಾಯಿಸಬಲ್ಲದು..
ಆದರೆ…!
ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಧಿಯ ಮುಂದೆ ಸೋಲುವುದಾದರೆ
ಆ ವಿಧಿ ನನ್ನ ಮರಣ ಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ..!!