ಕಾಡುವ ಹನಿಗಳು · ನೆನಪಿನ ಹನಿ · ರೂಹೀ · ರೂಹೀ -1 · ಹುಸೇನಿ_ಪದ್ಯಗಳು

ರೂಹೀ -1

seed3

ಬೀಜವೊಂದು ಮೊಳಕೆ-
ಯೊಡೆದು ಮರವಾಗಿ ಹಬ್ಬುವುದು
ನೋಡಿ ಮೂಕವಿಸ್ಮಿತನಾಗುತ್ತೇನೆ;
ಅಪರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ನೀನು ನೆನಪಾಗುತೀಯ ..
ಹೂತಿಟ್ಟ ಕನಸೊಂದು ಕೆದರಿ ಗರ್ಭಕಟ್ಟಿ
ಟಿಸಿಲೊಡೆದು ಬದುಕಿನ ಹಾದಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ;
ಬೀಜ-ಮೊಳಕೆ ವಿಜ್ಞಾನವೂ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲುತ್ತದೆ..

~ಹುಸೇನಿ

Leave a comment