ನೆನಪಿನ ಹನಿ · ಮೂಕ ಮೌನ

ಮೂಕ ಮೌನ ..

ತಿರುಗಿ ನಡೆಯಲು..
ಕೂಗಿ ಕರೆಯುವಳು ಅಂದುಕೊಂಡೆ
ಅಗಲಿ ಹೋಗಲು ..
ನೆಪ ಮಾತ್ರ ಅಂದುಕೊಂಡೆ
ನಗು ಮಾಸಲು ..
ಮಾತು ಮಾಸದು ಅಂದುಕೊಂಡೆ
ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಕಣ್ಣ ನೀರು..
ಮಳೆಹನಿ ಅಂದುಕೊಂಡೆ
ಆದರೆ …
ಮರೆವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಅವಳು ಹೇಳಿದಾಗ
ಅಂದುಕೊಳ್ಳಲು ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ…!