ಮುಸಾಫಿರ್ ಪದ್ಯಗಳು · ಮುಸಾಫಿರ್ ಪದ್ಯಗಳು – 2

ಮುಸಾಫಿರ್ ಪದ್ಯಗಳು – 2

1.

ಯಾಕಿಷ್ಟೊಂದು ಹಠ ಹುಡುಗೀ,
ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಕನಸು
ಪ್ರಸವವಾಗಲೇಬೇಕಿರುವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ
ಹೀಗೆ ಹಠ ಹೂಡಿಬಿಟ್ಟರೆ
ಗಂಡಸಿನ ಅಸಹಾಕತೆ ಜಗಜ್ಜಾಹೀರಾಗದೇ ?

2.

ಲಾಲಿ ಹಾಡುವ ಎದೆಯ ಆಸೆಗಳು
ಮಲಗಿ ನಿದ್ರಿಸಲು ನೀನೇ ಬೇಕೆನ್ನುವ
ಸಣ್ಣ ಹಠಕ್ಕೆ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದೆ.
ಸದಾ ಹಠಮಾರಿಯಾದ ನೀನು
ಈಗಿದಿಷ್ಟು ಬದಲಾಗಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ..

3.

“ಅಲ್-ವಫಾ” ಬೆಟ್ಟದ ಕುಳಿರಲ್ಲಿ
ವಿರಹದ ಆತ್ಮದ ಬೆವರೊರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರುವ ನತದೃಷ್ಟ ಹೆಣ್ಣೇ,
ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳು,
ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿರು ವರ್ಷಿಸುವ
ಖುದಾ ನ ಕಡೆಗೆ ಈ ಒರಟನ ಕೈಗಳಿವೆ.

4.

ನಿನ್ನ ಕಾರಣಗಳನ್ನು
ನಾನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ
ತಾಯಿ ಬೇರು ಕೀಳುವಾಗ
ಸಣ್ಣ ಸದ್ದೊಂದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ..

~ಮುಸಾಫಿರ್