ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಲ್ಲ..!

ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಲ್ಲ..!

ಹೃದಯವ ಅಡವಿಟ್ಟ ದುಡ್ಡಿಗೆ
ಪ್ರೀತಿಯ ಖರೀದಿಗೆ ಹೊರಟೆ..
ಆದರೆ..!
ಈಗ ಅವಳು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ..
ಹೃದಯ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾರಾಟಕಿಲ್ಲವೆಂದು..!