ಕಾಡುವ ಹನಿಗಳು · ನೆನಪಿನ ಹನಿ · ಮನಸಿನ ಹಾ(ಪಾ)ಡು · ಮಾತು...ಮೌನ..

ಮಾತು…ಮೌನ..

after-the-rain1

ಮಾತು…
ನೀಲನಭದಿ ಮಡುಗಟ್ಟಿ
ಹಾರಿ ಹರಡಿ, ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲಿಗೆ
ಭೂಮಿಗೆರಗಿದ ವರ್ಷಧಾರೆ,

ಮೌನ..
ಮಳೆ ನ೦ತರದ ಖಾಲಿ ಅಂಬರ
ತೊಳೆದ ಮುತ್ತಿನ೦ಥಾ ಭುವಿಗೆ
ಪವಡಿಸುವ ಸೂರ್ಯೋಜಸ್ಸಿನ ಸಿ೦ಗಾರ
ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ತೇಲುತ್ತಾ
ದಟ್ಟೈಸುವ ಬಾನು..

_ಹುಸೇನಿ

Leave a comment