ಮರಳಿ ಕೊಡಬೇಕು..!

ಮರಳಿ ಕೊಡಬೇಕು..!

ನಿನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆಂದೂ
ನಾನು ಬರಲಾರೆ,
ಆದರೆ..!
ನಿನ್ನ ನೆನಪುಗಳು ನೋವನ್ನು
ಕೊಡದ ಹೃದಯವನ್ನು
ನೀನನಗೆ ಮರಳಿ ಕೊಡಬೇಕು..!