ಬಿರಿಯದ ಮೊಗ್ಗು · ಬಿರಿಯದ ಮೊಗ್ಗು -2

ಬಿರಿಯದ ಮೊಗ್ಗು -2

ಕೊನೆ ಮಾಡು ಎಂದರೆ
ಹೇಗೆ ?
ನೀಲ್ಗಡಲ ಅಲೆಯ ತಡೆಯಬಹುದು;
ಪರಧಿಯಾಚೆಗೂ ಹರಹು ಚಾಚಿದ
ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನದು.