ಬಿರಿಯದ ಮೊಗ್ಗು · ಬಿರಿಯದ ಮೊಗ್ಗು -12

ಬಿರಿಯದ ಮೊಗ್ಗು -12

ಮೊರೆತ, ಕೊರೆತ, ಮತ್ತದೇ ಸೆಳೆತ!
ಭೋರ್ಗೊರೆದು ಬಂದು
ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತನಳಿಸುವಷ್ಟು ಆಕ್ರೋಶ
ಈ ಶರಧಿ ತೀರದ ತುಂಬಾ..

Leave a comment