ಬಿಂದು · ಬಿಂದು – 9

ಬಿಂದು – 9

ಕೆಲವರು ಹಾಗನ್ನುತ್ತಾರೆ
ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ
ನೀನು ಸಭ್ಯತೆಯ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನು
ಮಿರದಿರು..
ಆದರೇನು ಮಾಡಲಿ
ನಕ್ಕರೆ
ಹುಳುಕು ಹಲ್ಲು ಕಾಣುತ್ತದೆ..

ಹುಸೇನಿ ~