ಕಾಡುವ ಹನಿಗಳು · ಬಿಂದು · ಬಿಂದು – 7

ಬಿಂದು – 7

ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ,
ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣದು
ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ
ನೋಡಿದರೆ ನಾನು ನಿಲುಕುವುದಿಲ್ಲ..
ಸಮಸ್ಯೆ ನನ್ನದಲ್ಲ

-ಹುಸೇನ್