ಬಿಂದು · ಬಿಂದು-24

ಬಿಂದು-24

ಬದುಕಿಗಿಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಹೆಸರು..
ಸಾವಿಗಿಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನ ಹೆಸರು..
ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಕವಲಿನಲಿ
ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದೇನೆ ದೊರೆಯೇ
ಗಮ್ಯ ತೋರು; ಅನಂತತೆಯಲ್ಲಿ
ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿ ನಾನೂ ಹೊಳಯಬೇಕು…

~ ಹುಸೇನಿ