ಪ್ರೀತಿ... · ಮನಸಿನ ಹಾ(ಪಾ)ಡು

ಪ್ರೀತಿ…

ಕನಸಿದು , ಕನವರಿಕೆಯಿದು,
ಕಥೆಯಿದು ,ಕಾವ್ಯವಿದು ,
ಕತ್ತಲ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತುಂಬೋ ಬೆಳಕಿದು  ಪ್ರೀತಿ..

ಕೊಡುವ ಕಾಣಿಕೆಯಿದು,
ಪಡೆಯೋ ಭಾಗ್ಯವಿದು,
ನೊಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ವಾಂತನವಿದು ಪ್ರೀತಿ..

ನೋವಿದು, ನಲಿವಿದು,
ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರವಿದು,
ಭಾವತಿರೀಕಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಿದು ಪ್ರೀತಿ

ಬದುಕಿದು, ಬೆಸುಗೆಯಿದು,
ಬಂಧವಿದು , ಬಂಧನವಿದು
ಬರಡು ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಚಿಮ್ಮೊ ನೀರ ಕಾರಂಜಿಯಿದು ಪ್ರೀತಿ…