ಪ್ರೀತಿ ಎನ್ನಬಹುದು..!

ಪ್ರೀತಿ ಎನ್ನಬಹುದು..!

ಯಾತ್ರೆ ಹೇಳಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡದೇ
ಮುನ್ನಡೆಯುವ ವೇಳೆಯೂ
ಹಿಂದಿನಿಂದ ಒಂದು ಕರೆಗಾಗಿ
ಮನಸ್ಸು ಆಶಿಸಿದರೆ
ಅಗಲುವಿಕೆಯ ಆ ಮೂಕ ವೇದನೆಯನ್ನು
ಪ್ರೀತಿ ಎನ್ನಬಹುದು….!