ಪ್ರಣಯದ ಉನ್ಮಾದತೆ

ಪ್ರಣಯದ ಗಂಧವಿತ್ತು..!

ಬೆಳದಿಂಗಳ ರಾತ್ರಿಯಲಿ
ಹೊಳೆವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ
ಸೌಂದರ್ಯಕೆ ಮನಸೋತು,
ತಂಪನ್ನು ಹೊತ್ತು ಬೀಸಿ ಬಂದ ಗಾಳಿಯಲೂ
ಪ್ರಣಯದ ಉನ್ಮಾದತೆಯಿತ್ತು..!!