ನೆನಪುಗಳು ಜೊತೆಗೂಡಿ..

ಎಂದಾದರೂ ಸಿಗೋಣ ಎಂದು ಉಸುರಿ ನೀನು ಅಗಲಲು..
ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಒಂದು ಕನಸಿನ
ದೂರ ಮಾತ್ರ ..ಎಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ..!
ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕನಸಲಿ ನೀ ಬರುವೆ ಎಂದುಕೊಂಡೆ..
ಆದರೆ ನಿನ್ನ ನೆನಪುಗಳು ಜೊತೆಗೂಡಿ
ಮಲಗುವುದ ಮರೆತು ಹೋದೆ..!!

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: