ನೆನಪುಗಳಾಗಿ..!

ನೆನಪುಗಳಾಗಿ..!

ಅಪರಿಚಿತನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದೆ..
ಗೆಳೆತನವಾಗಿ ಬೆರೆತೆ..
ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಅರಿತೆ..
ಕೊನೆಗೆ..
ಮೌನವಾಗಿ ನೀನು ಕಳೆದು ಹೋದೆ..
ಆದರೂ..
ನೆನಪುಗಳಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ..!!