ನೆನಪಿನ ಚಿಗುರೆಲೆ

ನೆನಪಿನ ಚಿಗುರೆಲೆ

ಕನಸಿನೂರಿನ ನೆನಪನ್ನೆಲ್ಲಾ
ಮೂಟೆ ಕಟ್ಟಿ ನೀರಿಗೆಸೆದೆ…
ಆವಿಯಾದ ನೀರು ಮೊದಲ ಮಳೆಯಾಗಿ
ಸುರಿದಾಗ ಕನಸಿನೂರಿನಲ್ಲಿ
ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿನ ಚಿಗುರೆಲೆ
ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯಿತು….!!