ನೀ ನೆನಪಾಗಲು... · ಮನಸಿನ ಹಾ(ಪಾ)ಡು

ನೀ ನೆನಪಾಗಲು…

ಮತ್ತೆ ಯಾಕೋ ನೀ ನೆನಪಾಗಲು..

ಕಮರಿ ಹೋದ  ಕನಸುಗಳು
ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಅಣಕಿಸಿದಂತಾಯಿತು…

ಬತ್ತಿ ಹೋದ ಕಣ್ಣ ಗುಡ್ಡೆಗಳಲ್ಲಿ
ಮತ್ತೆ ನೀರಿನ ಆರ್ದ್ರತೆ ಪುಟಿದಂತಾಯಿತು..

ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಕನಸೀಗ
ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆದಂತಾಯಿತು…

ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಕವನವೀಗ
ಮತ್ತೆ ಸೆಳೆದಂತಾಯಿತು

ಒಡೆದು ಚೂರಾದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ
ಮತ್ತೆ ಈಟಿಯಿಂದ ತಿವಿದಂತಾಯಿತು…

ಬಯಕೆಗಳೇ ಇಲ್ಲದ ಜೀವಕೆ
ಮತ್ತೆ ಸಾವಿನ ಆಸೆ ಮೂಡಿಸಿದಂತಾಯಿತು…!


ಹೇಗಿದೆ ಹೇಳಿ