ನೀನಿಲ್ಲದ ಜಗತ್ತು..! · ನೆನಪಿನ ಹನಿ

ನೀನಿಲ್ಲದ ಜಗತ್ತು..!


              ನಿನ್ನ ಯೋಚಿಸಿ ನಾನೆಂದೂ ಮರುಗಲಾರೆ..
              ಆದರೆ…
              ನಿನ್ನ ನೆನಪುಗಳು ಮೂಡದ ಹೃದಯವ ನೀ ಕೊಡಬೇಕು..!

              ನೀ ಬರುವ ದಾರಿಯಲಿ ನಾನೆಂದೂ ಕಾಯಲಾರೆ…
              ಆದರೆ…
              ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮೂಡದ ಕಣ್ಣ ನೀ ಕೊಡಬೇಕು..!

              ನಿನ್ನ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾನೆಂದೂ ಬರಲಾರೆ..
              ಆದರೆ…
              ನೀನಿಲ್ಲದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ನೀ ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕು..!