ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶ...! · ನೆನಪಿನ ಹನಿ

ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶ…!

ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನ ತನ್ಮಯತೆಯಿಂದ
ನನಗರಿಯದೆ ಕಣ್ಣಿಂದ ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಹನಿಯಲ್ಲೂ
ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶದ ಅನುಭೂತಿಯಿತ್ತು….!!