ನಿನಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲವೆ.. ?

ನಿನಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲವೆ.. ?

ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಜನ್ಮವಿರುವುದಾದರೆ ನಾನು
ನಿನ್ನ ಹೃದಯವಾಗಿ ಜನಿಸುವೆ
ಕಾರಣ
ಅದರ ಬಡಿತವೂ ಮಿಡಿತವೂ ಕೇವಲ
ನಿನಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲವೆ.. ?