ನಷ್ಟಗಳು.. · ನೆನಪಿನ ಹನಿ

ನಷ್ಟಗಳು..

ಪ್ರೀತಿಯು ನನ್ನ ಜೀವನವಾಗಿದೆ..

ಕೇಳಲು ಮರೆತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು..
ಹೇಳಲು ಮರೆತ ಉತ್ತರಗಳು..
ದನಿಗೂಡಿಸಲು ಮರೆತ ಮಾತುಗಳು ..
ಇದೇ ನನ್ನ “ಜೀವನದ” ನಷ್ಟಗಳು..