ತುಸು ಮಳೆ..! · ನೆನಪಿನ ಹನಿ

ತುಸು ಮಳೆ..!

rain

ಶಶಿಯಾಗಮನದಿ
ಜಿಲ್ಲೆಂದು
ಪುಳಕಗೊಂಡಿದೆ
ಇಳೆ,
ಮನದ ಜಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ
ನಿನ್ನ
ನೆನಪಿನ ತೀಕ್ಷ್ಣ
ತರಂಗದಲೆ,
ಮೇಘ ಕೊಸರಿದೆ;
ಆಗಿರಬೇಕೆಲ್ಲೋ
ತುಸು
ಮಳೆ..!


Leave a Comment