ತಪ್ಪಿ ಹೋದ ದಾರಿ..!

ತಪ್ಪಿ ಹೋದ ದಾರಿ..!

ನನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿನ
ಒಂದು ಹನಿಯೂ ಬೀಳಬಾರದೆಂಬ ಶ್ರಮದಲಿ..
ನಿನ್ನ ಸೇರುವ ದಾರಿ ನನಗೆ ತಪ್ಪಿ ಹೋಯ್ತು..!