ಜೀವ ಸ್ಪಂದನವಾಗಿತ್ತು..!

ಜೀವ ಸ್ಪಂದನವಾಗಿತ್ತು..!

ಮೊದಲು ಅವಳು ಕೇಳಿದ್ದು ನನ್ನ ನೋಟವನ್ನಾಗಿತ್ತು..
ನಾನದನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ..
ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ಮಾತನ್ನಾಗಿತ್ತು..
ಅದನ್ನೂ ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆ..
ಕೊನೆಗೆ ಹಣೆಗೆ ಮುತ್ತೊಂದ ನೀಡಿ ಅವಳು ಹೋದಾಗ
ನೋಟ ಮತ್ತು ಮಾತಿನ ಜೊತೆ
ನನಗೆ ನಷ್ಟವಾದದ್ದು
ನನ್ನ ಕನಸುಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವ ಸ್ಪಂದನವಾಗಿತ್ತು..!!