ಜಡ ಮಾತ್ರ ನನ್ನದು...! · ಮನಸಿನ ಹಾ(ಪಾ)ಡು

ಜಡ ಮಾತ್ರ ನನ್ನದು…!

ಕಣ್ಣು ನನ್ನದೇ…
ಆದರೆ.. ಆಕ್ಷಿಪಟದಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ
ಚಿತ್ರ ನಿನ್ನದು, ಕಣ್ಣೀರು ನನ್ನದು..

ಹೃದಯ ನನ್ನದೇ…
ಆದರೆ.. ಉಚ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸದ
ಸಂವೇದನೆ ನಿನ್ನದು, ನೋವು ನನ್ನದು..

ದೇಹ ನನ್ನದೇ…
ಆದರೆ.. ಅಂತರ್ ದೇಹದ
ಆತ್ಮ ನಿನ್ನದು.. ಜಡ ಮಾತ್ರ ನನ್ನದು!