ಕನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ

ಕನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ..!


                                   ಕನಸು ಅಂದರೇನು
                                   ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು
                                   ಇಂದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಲು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ
                                   ಮೂಡುವ ಮೊಗ
                                   ನಾಳೆ ನಿನ್ನ ಕನಸು ಎಂದಿದ್ದಳು ಅವಳು
                                   ನಿಜ..!
                                   ಇಂದು ಅವಳು ನನ್ನವಳು!
                                   ಕೇವಲ ಕನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ..!