ಕನಸಲ್ಲಾದರೂ..! · ನೆನಪಿನ ಹನಿ

ಕನಸಲ್ಲಾದರೂ..!

                ಬೆಳಗಾಗುವ ತನಕ ಕಾದೆ… ನನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಾಣಲು…
                ಆದರೆ…
                ನಿನ್ನ ನೆನಪುಗಳು ನನ್ನ ಜತೆಗೂಡಿ..
                ಮಲಗುವುದ ಮರೆತು ಹೋದೆ..!
                ನನ್ನನ್ನೊಮ್ಮೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು..
                ಕನಸಲ್ಲಾದರೂ ನಿನ್ನನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಕಾಣಬೇಕು…!