ಕದ ತೆರೆದಿದೆ .. · ನೆನಪಿನ ಹನಿ

ಕದ ತೆರೆದಿದೆ ..

ಅರಳದ ಕನಸಿಗೆ ಭಾವವು ನೊಂದಿದೆ ..
ಸಿಗದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೃದಯವು ಹೊಡೆದಿದೆ..

ಕಂಡ ಕನಸಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವ ತುಂಬಬೇಕಿದೆ..
ಕದವು ತೆರೆದಿದೆ..
ಮರಳಿ ಬರುವೆಯಾ ನೀನು ಹೋದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ…