ಕಡಲು ಸೇರಿದ ಹನಿ...! · ನೆನಪಿನ ಹನಿ

ಕಡಲು ಸೇರಿದ ಹನಿ…!


              ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನ ತನ್ಮಯತೆಯಿಂದ
              ಕಣ್ಣಿಂದ ಜಾರಿಬಿದ್ದ ಹನಿಯೊಂದು
              ತೀರದಲಿ ಬಿದ್ದು ಕಡಲು ಸೇರಿತು…
              ನೆನೆಯಲಾರೆ.. ನಿನ್ನ ಇನ್ನೆಂದಿಗೂ..
              ಆ ಹನಿಯ ನೀ ಹುಡುಕಿ ಕೊಟ್ಟರೆ….!