ಒಂದು ಹನಿ · ನೆನಪಿನ ಹನಿ · ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್

ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್

‘ನನ್ನ ಮಗ MNC ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ
ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್’
ಅಪ್ಪ ಮಗನ ಮೇಲಿನ
ಅಭಿಮಾನ ಮೆರೆಯುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ
ಮಗ ತನ್ನ ಕ್ಯಾಬೀನ್ ಡೆಸ್ಕಲ್ಲಿ
ಆಂಟಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರೆ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದ.

ಒಂದು ಹನಿ · ನೆನಪಿನ ಹನಿ

ಒಂದು ಹನಿ

A Tear In Your Eyes
ಮುಗಿಲಲಿ ಕಾಪಿಟ್ಟ
ಅಷ್ಟೂ
ಮೋಡ ಸುರಿ-
ಯಿತು.. ಮನ ತಣಿಯಲಿಲ್ಲ
ಒಂದು ಹನಿ ಕಣ್ಣೀರು
ನನ್ನ
ಸಾಂತ್ವನಪಡಿಸಿತು..


ಒಂದು ಮಾತು