ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು..

ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು..!

ನಾನು ಕಂಡ ಕನಸಿಗೂ.. ಹರಿಸಿದ ಕಣ್ಣೀರಿಗೂ
ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಅವು ಹಾರಿಬಂದು…
ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದವು…
ನಾನು ನಿನ್ನನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು…!!

ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಪರಿತಪಿಸಿ ಅಲೆದು
ಸವಕಲಾದ ದಾರಿಗಳು,ನಿಂತ ತೀರಗಳು..
ನನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತ ಮಾಸದಿದ್ದರೆ
ಅವು ನಿನಗೆ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದವು
ನಾನು ನಿನ್ನನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು…!!

ನಿನ್ನ ಹೆಸರ ಕೂಗಿ ಕಳೆದು ಹೋದ ಶಬ್ದಕೂ..
ನಿನ್ನ ಯೋಚನೆಯಲಿ ಮರುಗಿ ಬೆಂದು ಹೋದ ಹೃದಯಕೂ..
ಕೈ ಕಾಲು ಇದ್ದಿದ್ದರೆ…ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದು
ಅವು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದವು…
ನಾನು ನಿನ್ನನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು…!!